ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Voorwaarden.

De koop- en verkooprelatie tussen de partijen worden geregeld door deze algemene leveringsvoorwaarden (hieronder “ALV”). De ALV's vormen de unieke basis van de relatie met een koper. Er kunnen niet eenzijdig onderdelen verwijderd of gewijzigd worden zonder toestemming van BOLLE PROTECTION FRANCE SARL ("BOLLE PROTECTION en/of BOLLE SAFETY"). Elke bestelling van producten impliceert de aanvaarding van deze ALV door de koper. Eventuele aanvullende of onverenigbare voorwaarden in de orderbon van de koper of andere handelsdocumenten worden uitgesloten, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard en geformaliseerd.

De ALV’s betreffen producten en diensten die door BOLLE PROTECTION op de markt worden gebracht. Ze kunnen worden aangevuld met specifieke voorwaarden voor assortimenten (bijv, de brillen op sterkte, enz.)

2. Bestellingen.

De bestellingen zijn vast en definitief onder voorbehoud van het recht van de koper om ze binnen de 24 uur na het plaatsen ervan te annuleren. De minimumbestelling bedraagt 100 € excl. belastingen voor Europees Frankrijk en 200 euro excl. belastingen voor alle andere landen of Franse overzeese gebieden. Het uitblijven van een bevestiging op een bestelling kan in geen geval worden beschouwd als een stilzwijgende aanvaarding van BOLLE PROTECTION. BOLLE PROTECTION behoudt zich het recht voor om het ontwerp, de ontwikkeling, de specificaties, de verpakking of de onderscheidende kenmerken van de producten op elk moment te wijzigen.

3. Levering en eigendomsvoorbehoud.

De plaats van verzending van de producten bevindt zich in het magazijn van BOLLE PROTECTION/SAFETY die gevestigd is in GEODIS LOGISTICS 25 rue du Mollaret 38070 Saint-Quentin-Fallavier, bij wijziging van dit adres zal aan de koper een melding worden gedaan. Indien de producten door BOLLE PROTECTION worden verzonden naar de door de koper aangewezen plaats van levering, worden de transportkosten en eventuele daarmee samenhangende kosten volledig doorgerekend aan de koper. BOLLE PROTECTION/SAFETY behoudt zich het recht voor om leveringen met betrekking tot een bestelling te splitsen. Alle leveringstermijnen zijn slechts schattingen en een vertraging geeft de klant geen recht op schadevergoeding, contractuele boete of annulering van lopende bestellingen. BOLLE PROTECTION/SAFETY kan bestellingen opschorten of annuleren in geval van overmacht.

BOLLE PROTECTION/SAFETY is gerechtigd de levering van een lopende opdracht op te schorten totdat alle openstaande bedragen zijn voldaan. Zij kan ook, naar eigen goeddunken, een bestelling opschorten of annuleren wanneer haar factoringmaatschappij  of kredietverzekeraar weigert een nieuw uitstaand bedrag geheel of gedeeltelijk goed te keuren.

De eigendom van de producten gaat pas over op de koper bij volledige betaling van de factuur. In geval van meerdere bestellingen is het eigendomsvoorbehoud van BOLLE PROTECTION/SAFETY van rechtswege van toepassing op de restvoorraad van producten die in het bezit is van BOLLE PROTECTION/SAFETY of, bij gebreke daarvan, op de wederverkoopprijs.

4. Klachten - retouren - garantie.

Klachten over enige afwijking met betrekking tot de geleverde producten dienen binnen een termijn van maximaal 8 werkdagen na de datum van levering schriftelijk aan BOLLE PROTECTION te worden gemeld. Na deze termijn wordt de koper geacht de levering zonder voorbehoud te aanvaarden. De producten mogen niet worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOLLE PROTECTION/SAFETY. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de retourzending voor rekening en risico van de koper. Elke retourzending moet vergezeld gaan van bewijsstukken en documenten die het mogelijk maken voor BOLLE PROTECTION/SAFETY om de oorsprong en de reden van de retourzendingen te bepalen. BOLLE PROTECTION/SAFETY waarborgt de koper tegen alle fabricagefouten van de producten en accessoires door ze gratis te vervangen of naar keuze van BOLLE PROTECTION/SAFETY de terugbetaling ervan te voorzien. Dit houdt geen impliciete erkenning van aansprakelijkheid in door BOLLE PROTECTION/SAFETY. BOLLE PROTECTION kan slecht aansprakelijk worden gesteld overeenkomstig de in artikel 7 genoemde bepalingen.

BOLLE PROTECTION/SAFETY aanvaardt geen enkele sanctie die niet uitdrukkelijk in de handelsovereenkomst is voorzien. Indien BOLLE PROTECTION/SAFETY niet in staat is gesteld door de koper om de reden van de klacht aan te pakken, of indien de werkelijke schade voor de koper minimaal is, is elke boete uitgesloten. Elke betaling van een boete door BOLLE PROTECTION/SAFETY ontslaat BOLLE PROTECTION/SAFETY van elke andere vordering met betrekking tot de betreffende gebeurtenis.

5.Prijzen en betaling.

De prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd, mits deze 30 dagen voor ingangsdatum aan de koper is bekend gemaakt. De geldende prijs is de prijs die van kracht is op de dag van de orderbevestiging. Alle prijzen zijn exclusief belastingen en EX-WORKS (ICC 2010). De toepassing van enige andere Incoterm vereist de uitdrukkelijke toestemming van BOLLE PROTECTION/SAFETY en vraagt om de onderhandeling van een specifieke prijs.

Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te gebeuren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door BOLLE PROTECTION/SAFETY en binnen maximaal 60 dagen na factuurdatum. In geval van een openstaand bedrag, weigering van de goedkeuring door een factoringmaatschappij of kredietverzekeraar, of in geval dat gegronde twijfel doet rijzen over de goede uitvoering van de opdracht, moet de betaling bij de levering gebeuren. Voorafbetaling geeft geen aanleiding tot een korting. Elke vertraging in de betaling leidt automatisch tot de toepassing van boetes voor te late betaling tegen de meest recente rentevoet van de ECB, verhoogd met tien procentpunten, en van de forfaitaire invorderingsboete als bedoeld in artikel L.441-10 van het Franse Wetboek van Koophandel (40 euro per betrokken factuur). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door BOLLE PROTECTION/SAFETY, maakt de ongerechtvaardigde niet-betaling van een achterstallige factuur alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Het feit dat een klacht of geschil lopende is, geeft de koper niet het recht om de betaling van een factuur voor andere leveringen op te schorten of uit te stellen.

6.Garantie.

BOLLE PROTECTION/SAFETY garandeert de vervanging of terugbetaling van niet-conforme producten gedurende een periode van 12 maanden na levering. Zij biedt geen enkele garantie voor een bepaalde handelskwaliteit of een bepaald gebruik dat niet voorzien is in de technische of commerciële documentatie van BOLLE PROTECTION/ BOLLE SAFETY. Indien het product wordt gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met de gebruikershandleidingen, de technische datasheet of enige aanbeveling, toegankelijk en uitgegeven door BOLLE PROTECTION/SAFETY, of wanneer de verslechtering van het product het gevolg is van een incorrecte hantering van het product, ongeschikte opslagomstandigheden of van een toevallige gebeurtenis na levering, is elke garantie uitgesloten. Indien de toevallige gebeurtenis voorviel vóór de levering, moet dit door de koper worden aangetoond.

Onder overeenstemming van de producten met de toepasselijke wet- en regelgeving wordt uitsluitend verstaan de plaats waar de producten worden geleverd, waarbij BOLLE PROTECTION/SAFETY niet instaat voor de naleving van enige wet- en regelgeving die van toepassing is op de plaats waar de koper de producten wil laten leveren.

7. Beperking van de aansprakelijkheid.

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BOLLE PROTECTION/SAFETY IS SLECHTS VAN TOEPASSING BINNEN DE GRENZEN VAN DE REGELS VAN HET OVERHEIDSDBELEID DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE RELATIE TUSSEN DE PARTIJEN. ELKE VERGOEDING VOOR INDIRECTE SCHADE, VERLIES VAN KANSEN, EXPLOITATIE- OF WINSTDERVING, OF VOOR DE ONMOGELIJKHEID OM DE PRODUCTEN TE GEBRUIKEN OMWILLE VAN GEBREKEN OF DE NIET-UITVOERING VAN EEN CONTRACT DAT DE KOPER JEGENS EEN DERDE VERBINDT, IS UITGESLOTEN. OOK DE VERGOEDING VAN ENIGE SCHADE WAARVAN HET ONTSTAAN OF DE VERERGERING DOOR REDELIJKE MAATREGELEN BEPERKT HAD KUNNEN WORDEN IS UITGESLOTEN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BOLLE PROTECTION/SAFETY IS IN ALLE OMSTANDIGHEDEN BEPERKT TOT ÉÉN JAAR VAN DE OMZET, EXCLUSIEF BELASTINGEN, DIE DAADWERKELIJK DOOR DE KLANT BETAALD IS.

8. Intellectuele eigendom.

BOLLE PROTECTION/SAFETY is de exclusieve eigenaar van alle onderscheidende tekens of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten (uitvindingen, octrooien, auteursrechten, ontwerpen, merken, handelsnamen, handelsgeheimen, etc.) wereldwijd, met inbegrip van door de koper voorgestelde of aangebrachte verbeteringen.

9.Voorwaarden voor wederverkoop.

Het staat de koper vrij om de wederverkoopprijs van de producten te bepalen. Hij verbindt zich ertoe de producten alleen op de markt te brengen onder voorwaarden die voldoen aan de op de plaats van wederverkoop geldende wet- en regelgeving. De koper moet de producten doorverkopen in een omgeving en via communicatiemiddelen die in alle opzichten in overeenstemming zijn met het beoogde doel en het normale gebruik, zoals bepaald in de gebruikershandleidingen, productinformatiebladen of andere toegankelijke aanbevelingen van BOLLE PROTECTION/SAFETY. Hij onthoudt zich ervan enig ander gebruik dan het beoogde gebruik ervan te bevorderen. De koper zal de producten niet gebruiken in het kader van stuntprijzen, magazijnopruimingen of andere situaties waarbij permante lage prijzen worden gehanteerd.

10. Gebruik van handelsmerken.

De gedeponeerde merken en alle handelsmerken in de Bollé Safety-catalogus of voor voorgeschreven assortimenten, van het type Bollé Safety, Platinum en de namen van producten, diensten en technologieën in de catalogi of op de digitale hulpmiddelen van Bollé Protection, zijn essentiële activa van de onderneming. Alle communicatiemiddelen (online en offline) die door de koper worden gecreëerd en uitgegeven met vermelding van het merk, logo, beeldmateriaal of producten van de leverancier moeten voldoen aan de regels die op verzoek verkrijgbaar zijn bij de marketingafdeling van BOLLE PROTECTION/SAFETY en zullen door haar worden gevalideerd via een BAT (goed voor publicatie). Deze wordt doorgestuurd naar de marketingafdeling van de leverancier voor validatie en/of aanpassing.

11. Conformiteit met de wetgeving.

De koper verbindt zich ertoe om, met betrekking tot alle verrichte activiteiten, in alle opzichten te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot het verzamelen en beheren van gegevens (EU-verordening nr. 2016/679, bekend als “AVG") en het voorkomen van corruptie (Franse wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016, bekend als "Sapin 2"). In dit kader verbindt hij zich ertoe om alle programma's inzake conformiteit te implementeren die hem verplichten om de geldende wetgeving na te leven op elke plaats waar hij enige activiteit uitvoert.

12. Gegevensbescherming.

De persoonsgegevens die BOLLE PROTECTION/SAFETY van de koper ontvangt, komen overeen met de informatie die nodig is voor het beheer van de commerciële relaties en de verwerking van de bestellingen. De persoonsgegevens van de koper worden elektronisch verwerkt om BOLLE PROTECTION/SAFETY in staat te stellen de koper te identificeren, met hem te communiceren en een goede klantenrelatie te waarborgen. Ze zijn uitsluitend bestemd voor BOLLE PROTECTION/SAFETY en, indien van toepassing, haar leveranciers of onderaannemers. Zij worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het goede beheer van de klantenrelatie en in elk geval niet langer dan vijf jaar na de beëindiging ervan. BOLLE PROTECTION/SAFETY neemt alle passende beschermende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen. In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de koper het recht op toegang, rectificatie, verzet tegen de overdraagbaarheid, beperking van de verwerking en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door een verzoek te sturen naar zijn gebruikelijke contactpersoon, per e-mail of per post. Hij kan ook een beroep doen op de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

13. Vertrouwelijkheid.

Alle informatie die tussen BOLLE PROTECTION/SAFETY en de koper wordt uitgewisseld tijdens hun commerciële relatie is strikt vertrouwelijk, tenzij deze reeds publiek toegankelijk is. In dit verband verbindt de koper zich er in het bijzonder toe om aan geen enkele derde partij de specifieke commerciële voorwaarden mee te delen die door BOLLE PROTECTION/SAFETY zijn worden toegekend, zelfs niet in het kader van een fusie tussen de koper en een derde partij.

14 Geschillen en toepasselijk recht.

lk geschil met betrekking een bestelling wordt uitsluitend gedekt door het Franse recht. De partijen zien uitdrukkelijk af van de toepassing van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zake en de Unidroit-beginselen. De Rechtbank van Koophandel van Lyon is exclusief bevoegd om geschillen te beslechten.